ទំនាក់ទំនងនាយកការផ្សាយ: 017 7 55 36 / 097 97 89 087 / 096 559 35 36

ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីណែនាំរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្តីអំពីវិធានការបន្ថែម ដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផងប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងបរិការណ៍...

ថ្ងៃចេញផ្សាយៈ 25-03-2021 07:07 PM
ចំនួនចូលមើលៈ 244 នាក់
អត្ថបទដោយៈ សីហា

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោមៈព័ត៌មានថ្មីៗផ្សេងទៀត