ទំនាក់ទំនងនាយកការផ្សាយ: 017 7 55 36 / 097 97 89 087 / 096 559 35 36
RSP សេវាកម្មចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស (ជាកញ្ចប់ មាន៣ក្រសួង)

ថ្ងៃចេញផ្សាយៈ 28-03-2021 02:38 PM

ពេលនេះលោក-អ្នកអាចប្រឹក្សាបើកអាជីវកម្មថ្មី ជាមួយយើងខ្ញុំ ដោយជឿជាក់ ចំណេញពេល និងទុកចិត្តបាន។
យើងខ្ញុំ អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការចុះបញ្ជី តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មី ដោយជោគជ័យ៖
- ចុះបញ្ជីបើកក្រុមហ៊ុនថ្មី នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
- សេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងរៀបចំបិទបញ្ជីការប្រចាំឆ្នាំ នៅពន្ធដារ
- ចុះបញ្ជីម៉ាកសញ្ញា ក្រុមហ៊ុន ផលិតផល និងសេវាកម្ម

*សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម
សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 097848 8816  📱☎️
ឬផ្ញើសារ ដើមី្បយើងខ្ញុំធ្វើការទាក់ទងត្រឡប់ ដោយក្តីគោរព! និងអរគុណចំពោះគ្រប់អតិថិជនដែលបានជ្រើសរើសសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ! 🙏

*សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម
សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 017 763 678📱☎️
ឬផ្ញើសារ ដើមី្បយើងខ្ញុំធ្វើការទាក់ទងត្រឡប់ ដោយក្តីគោរព! និងអរគុណចំពោះគ្រប់អតិថិជនដែលបានជ្រើសរើសសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ! 🙏🏽ពន្ធដារ
- ចុះបញ្ជីម៉ាកសញ្ញា ក្រុមហ៊ុន ផលិតផល និងសេវាកម្ម

ព័ត៌មានថ្មីៗផ្សេងទៀត